Beleidsplan


A Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

Het doel van de vereniging is het vormen van een politieke partij.

De vereniging heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die

hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. het deelnemen aan het democratisch bestel, waaronder het deelnemen aan-

verkiezingen

b. het betrekken van de leden bij het bepalen van standpunten in de vorm van een-

programma

c. kennisbevordering en kennisoverdracht voor leden en niet-leden

d. het opstellen van een partijprogramma en andere beleidsdocumenten.

Meer concreet zijn de te bereiken doelstellingen verwoord in de  Speerpunten


B De wijze van verwerving van inkomsten

De inkomsten en geldmiddelen van de vereniging zullen onder meer bestaan uit 

de contributies van de gewone en de begunstigende leden

subsidies

entreegelden

eventuele verkrijgingen op grond van erfstellingen en legaten

schenkingen

eventuele andere toevallige baten


C Beheer en besteding van het vermogen

De geldmiddelen zullen dienen ter dekking van de kosten voor de werkzaamheden als hiervoor genoemd onder A. Het geld zal worden beheerd door de penningmeester met een verantwoordingsplicht naar bestuur en ledenraad. De vereniging is extern slechts bevoegd door twee bestuursleden tezamen.

De vereniging heeft geen winstoogmerk


D Verdere gegevens

RSIN 8613 36 082 (ANBI) *

BTW-identificatienummer NL 8613 36 082 B01

Contactgegevens voorzitter@bruisendnoordwijk.nl en fractie@bruisendnoordwijk.nl 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: J. de Moor

Secretaris: C. Meiland (secretaris@bruisendnoordwijk.nl

Penningmeester: J. van Duin (penningmeester@bruisendnoordwijk.nl

Overige bestuursleden: R. Pijnacker en C. van Wieringen

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden