Speerpunten Bruisend Noordwijk

 

Inleiding

Bruisend Noordwijk is dé politieke partij in de gemeenteraad van Noordwijk, die staat voor vernieuwing en daadkracht! Ook een lokale partij, die staat voor de belangen van alle inwoners en zich niet beperkt tot de belangen van één kern in de gemeente.

Het fusieproces tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben we achter ons gelaten en de blik is vooruit gericht op toekomstige uitdagingen. In gezamenlijkheid en in verbinding met inwoners en ondernemers. De "Blik op een Bruisend Noordwijk" zullen we maar zeggen!

Hoog tijd ook om zonder gekissebis beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld de nieuwe raadzaal, de herbouw van de Schelft, de huisvesting van scholen, flexwoningen voor spoedzoekers, handhaving in het buitengebied en oneigenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. Veel woningen, die eigenlijk bestemd zijn voor huishoudens wordt opgekocht door investeerders en vervolgens "verkamert" aan met name arbeidsmigranten. Dit verstoort de woningmarkt.

En zo zijn er meer dossiers, die schreeuwen om daadkracht.

Wilt u meepraten over de totstandkoming van onze speerpunten? Dat kan, want het is wat ons betreft een "levend document" en in opbouw. Wij staan open voor iedere zinvolle suggestie en willen uiteindelijk komen tot speerpunten, die gedragen worden door onze inwoners. En kijk: dat is pas echt lokaal beleid. Geen benadering van bovenaf, maar van onderop! Daarin onderscheiden we ons ook van in ieder geval de landelijk georganiseerd partijen en de al wat langer gevestigde en gesettelde partijen. Voor inhoudelijke suggesties kunt u gebruik maken van het  Contactformulier

Op 16 maart 2022 zal Bruisend Noordwijk deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Noordwijk, waarvoor een partijstructuur opgezet zal worden. 

Het behoud van het eigen karakter van de kernen, ondersteuning van het verenigingsleven en extra aandacht voor betaalbare woningen hebben prioriteit.

De volgende speerpunten zijn leidend:


Bestuur en ondersteuning

 1. inwoners worden actief betrokken bij belangrijke beslissingen
 2. zoveel mogelijk beslissingen worden afgedaan op lokaal niveau
 3. samenwerken met buurgemeenten waar dat voordeel oplevert
 4. de gemeente blijft zowel digitaal als fysiek goed bereikbaar met lokale loketten
 5. de gemeente stimuleert burgerinitiatieven en de oprichting van wijkverenigingen
 6. de gemeenteraad zal strakker vergaderen met minder dubbelingen in raad en commissies


 Veiligheid

 1. het huidige aantal wijkagenten wordt niet minder
 2. BOA’s zijn zichtbaar aanwezig op straat 
 3. behoud van de twee brandweerkazernes
 4. camerabewaking in de openbare ruimte, indien en waar nodig
 5. buurtpreventie wordt aangemoedigd

 

Verkeer en vervoer

 1. geen uitbreiding van betaald parkeren naar de kernen van Noordwijkerhout en De Zilk
 2. betaald parkeren in de kern Noordwijk aan Zee moet betaalbaar zijn voor zowel bewoners, inwoners als bezoekers
 3. geen nieuwe verkeerslichten en bestaande zo mogelijk vervangen door rotondes
 4. betere oostwest-verbindingen in de noordelijke Bollenstreek voor autoverkeer en openbaar vervoer
 5. een zo mogelijk directe ontsluiting vanaf de N206 naar de N207 bij de watertoren te Hillegom
 6. ontlasting 's-Gravendamseweg door middel van ongelijkvloerse omleiding
 7. aanleg station Noordwijk, heropening station Lisse of verschuiving station Voorhout richting Noordwijk
 8. R-Net verbindingen vanuit de Noordwijkse kernen naar Leiden, Amsterdam en Haarlem
 9. busverbindingen met meer capaciteit in de spitsuren en goede aansluitingen op de treinstations
 10. gedurende het zomerseizoen een OV-verbinding met alle campings, vakantieparken en de Langevelderslag.
 11. ontwikkeling van elektrisch OV (lightrail)
 12. stimuleren van fietsgebruik en verbeteren van de veiligheid voor fietsers
 13. veilige en bredere wandel- en fietsroutes buiten de kernen met zo mogelijk ondertunneling bij drukke kruisende wegen

 

Economie

 1. geen lastenverzwaring voor burgers en ondernemers
 2. gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (startende) ondernemers
 3. minder regelgeving die het ondernemerschap voor starters belemmert
 4. werkgelegenheid stimuleren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 

Onderwijs

 1. behoud van basisonderwijs in alle kernen
 2. behoud van de twee scholen voor voortgezet onderwijs Northgo en Leeuwenhorst
 3. ondersteunen van initiatieven tot vestiging van middelbaar beroepsonderwijs
 4. ondersteunen van taalonderwijs voor nieuwe dorpsgenoten vanaf 4 jaar
 5. goed vervoer naar- en van speciaal onderwijs
 6. stimuleren van cursus school- en muizwemmen

 

Sport, cultuur en recreatie

 1. de Schelft blijft als evenementenhal en zwembad
 2. bibliotheekvoorzieningen in de kernen moeten blijven
 3. het Oosterduinse Meer verder ontwikkelen voor kleinschalige recreatie met respect voor natuur en landschap
 4. behoud van het kleinschalige en stille karakter van strand Duindamseslag
 5. voorzieningen voor de Noordwijkerhoutse Strandlopers in de duinen
 6. de Bollenstreek aantrekkelijk houden voor dagtoerisme en verblijfsrecreatie 
 7. instellen van een raad voor kunst en cultuur
 8. actieve ondersteuning van het verenigingsleven
 9. behoud van culturele activiteiten en evenementen (Carnaval & Kermis)


Sociaal domein

 1. het voeren van een actief ouderen- en jongerenbeleid
 2. waar mensen er op eigen kracht niet uitkomen biedt de gemeente noodzakelijke zorg en ondersteuning, inclusief jeugdzorg
 3. schuldhulpverlening blijft belangrijk als goed middel tot armoedebestrijding
 4. sociaal geld van het rijk moet gereserveerd blijven binnen het sociale domein
 5. een ieder is gelijkwaardig. Discriminatie naar  ras, afkomst, geaardheid, sekse of religie wordt afgekeurd

 

Volksgezondheid en milieu

 1. het maken van duurzame keuzes
 2. goed toegankelijke milieustraten

 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

 1. 30% sociale huurwoningen, evenredig verdeeld over de hele gemeente
 2. gemeente Noordwijk (B&W) houdt zich strikt aan ondertekende  prestatieafspraken met corporaties en huurders participaties. Dit geldt ook na de verkiezingen van een nieuw bestuur/college.
 3. betaalbaar bouwen voor mensen die niet (urgent) in aanmerking komen voor sociale huisvesting
 4. duurzame opzet van nieuwbouw
 5. bevorderen van doorstroming
 6. appartementen voor senioren in- en rondom de centra
 7. betaalbare woningen voor starters/jongeren en behoud van startersleningen
 8. ruimte bieden aan speciale woonvormen zoals Tiny Houses 
 9. toestaan van tijdelijke bewoning van vakantiehuizen voor ‘spoedzoekers’
 10. behoud van de monumentale gemeentehuizen
 11. behoud van cultureel erfgoed zoals monumentale panden die karakteristiek zijn voor ons dorp
 12. bouwen voor de inwoners van Noordwijk met toepassing van lokaal maatwerk   
 13. uitplaatsen van hinderlijke bedrijven uit de woonkernen
 14. spreiding en goede registratie van arbeidsmigranten
 15. alleen huisvesten arbeidsmigranten, die werkzaam zijn in de Bollenstreek
 16. handhaving oneigenlijk gebruik woningen door verkamering
 17. concentratie van winkels en marktkramen in het centrum
 18. aanpak leegstand met gebruik van leegstandsverordening
 19. behoud van de open ruimte in het buitengebied, tegengaan van verrommeling
 20. verlaten winkels en bedrijfspanden ombouwen naar appartementen 
 21. alleen geclusterde Greenport-woningen kunnen nog worden toegestaan in het buitengebied