Speerpunten 

 

 Woord vooraf

Bruisend Noordwijk staat voor transparant en daadkrachtig bestuur! 

Wij zijn een lokale partij, die staat voor de belangen van alle inwoners.

Het fusieproces tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben we achter ons gelaten en we richten ons  op toekomstige uit dagingen. In verbinding met inwoners en ondernemers en met de "Blik op een Bruisend Noordwijk"!

Hoog tijd ook om zonder gekissebis beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld de nieuwe raadzaal, de herbouw van de Schelft, de huisvesting van scholen, flexwoningen voor spoedzoekers, handhaving in het buitengebied en oneigenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. Veel woningen, die eigenlijk bestemd zijn voor huishoudens wordt opgekocht door investeerders en vervolgens "verkamerd" aan met name arbeidsmigranten. Dit verstoort de woningmarkt.

En zo zijn er meer onderwerpen, die schreeuwen om aandacht en daadkracht.  

Wilt u meepraten over de totstandkoming van onze speerpunten? 

Dat kan, want het is wat ons betreft een "levend document" en in opbouw. Wij staan open voor iedere zinvolle suggestie en willen uiteindelijk komen tot speerpunten, die gedragen worden door onze inwoners. Dat is pas echt lokaal beleid! Geen benadering van bovenaf, maar van onderop! Daarin onderscheiden we ons ook van de meeste andere partijen in de raad. Voor inhoudelijke inbreng kunt u gebruik maken van het  Contactformulier

Op 16 maart 2022 zal Bruisend Noordwijk deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Noordwijk. Daartoe is inmiddels een partijstructuur opgezet. 

Het behoud van het eigen karakter van de kernen, ondersteuning van het verenigingsleven en extra aandacht voor betaalbare woningen hebben prioriteit.  

De volgende speerpunten zijn leidend:


Bestuur en ondersteuning

 1. inwoners worden actief betrokken bij de raad en kunnen inspreken
 2. er wordt een referendumverordening ingesteld voor echt belangrijke beslissingen
 3. zoveel mogelijk beslissingen worden afgedaan op lokaal niveau
 4. minder geld en bevoegdheden gaan naar gemeenschappelijke regelingen
 5. de gemeente blijft zowel digitaal als fysiek goed bereikbaar met lokale loketten
 6. de gemeente stimuleert burgerinitiatieven en de oprichting van wijkverenigingen
 7. de gemeenteraad zal strakker vergaderen met minder dubbelingen in raad en commissies
 8. de gemeente zal bij aankoop en het verlenen van opdrachten waar mogelijk voorrang geven aan lokale ondernemers


 Veiligheid

 1. het huidige aantal wijkagenten en BOA's wordt niet minder
 2. behoud van goed bereikbare brandweer
 3. camerabewaking en preventief fouilleren in uitgaansgebieden
 4. buurtpreventie wordt aangemoedigd
 5. overlast gevende jeugdgroepen worden in kaart gebracht
 6. er is in Noordwijk ruimte voor een gelegaliseerde coffeeshop
 7. straatdealen wordt actief aangepakt

 

Verkeer en vervoer

 1. geen uitbreiding van betaald parkeren naar de kernen van Noordwijkerhout en De Zilk
 2. betaald parkeren in de kern Noordwijk aan Zee moet betaalbaar zijn voor zowel bewoners, inwoners als bezoekers
 3. geen nieuwe verkeerslichten en bestaande zo mogelijk vervangen door rotondes
 4. betere oost-west verbindingen in de Bollenstreek voor autoverkeer en openbaar vervoer
 5. een zo mogelijk directe verbindingsroute vanaf de N206 naar de N207 bij de watertoren te Hillegom
 6. ontlasting 's-Gravendamseweg door middel van ongelijkvloerse omleiding en kruising
 7. aanleg station Noordwijk en/of  heropening station Lisse
 8. R-Net verbindingen vanuit de Noordwijkse kernen naar Leiden, Amsterdam en Haarlem
 9. busverbindingen met meer capaciteit in de spitsuren en goede aansluitingen op de treinstations
 10. stimuleren van fietsgebruik en verbeteren van de veiligheid voor fietsers
 11. veilige en bredere wandelroutes buiten de kernen

 

Economie

 1. geen lastenverzwaring voor burgers en ondernemers
 2. gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (startende) ondernemers
 3. minder regelgeving die het ondernemerschap belemmert
 4. werkgelegenheid stimuleren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 5. waar mogelijk gunnen we overheidsopdrachten aan lokale ondernemers
 6. heroverweging nut en noodzaak Pact van Teylingen
 7. streven naar meer gevarieerde invulling duin- en bollenstreek

 

Onderwijs

 1. behoud van basisonderwijs in alle kernen
 2. behoud van de twee scholen voor voortgezet onderwijs Northgo en Leeuwenhorst
 3. ondersteunen van initiatieven tot vestiging van middelbaar beroepsonderwijs
 4. ondersteunen van taalonderwijs voor nieuwe dorpsgenoten vanaf 4 jaar
 5. goed vervoer naar- en van speciaal onderwijs
 6. stimuleren van cursus school- en muizwemmen

 

Sport, cultuur en recreatie

 1. de functie van de Schelft met evenementenhal en instructiebad moet blijven
 2. bibliotheekvoorzieningen in de kernen moeten blijven
 3. het Oosterduinse Meer verder ontwikkelen voor recreatie en bijpassende horeca op de west- en zuidoever met respect voor natuur en landschap
 4. behoud van het kleinschalige en stille karakter van strand Duindamseslag
 5. voorzieningen voor de Noordwijkerhoutse Strandlopers in de duinen
 6. minder verkaveling en meer multi-functioneel gebruik van het duingebied
 7. de Bollenstreek aantrekkelijk houden voor dagtoerisme en verblijfsrecreatie 
 8. instellen van een raad voor kunst en cultuur
 9. actieve ondersteuning van het verenigingsleven
 10. behoud van culturele activiteiten en evenementen (Carnaval, Corso & Kermis)


Sociaal domein

 1. het voeren van een actief ouderen- en jongerenbeleid
 2. waar mensen er op eigen kracht niet uitkomen biedt de gemeente noodzakelijke zorg en ondersteuning, inclusief jeugdzorg
 3. schuldhulpverlening blijft belangrijk als goed middel tot armoedebestrijding
 4. sociaal geld van het rijk moet gereserveerd blijven binnen het sociale domein
 5. een ieder is gelijkwaardig, waarbij discriminatie wordt afgekeurd

 

Volksgezondheid en milieu

 1. het maken van duurzame keuzes
 2. goed toegankelijke milieustraten

 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

 1. 30% sociale huurwoningen als eindresultaat
 2. gemeente Noordwijk houdt zich strikt aan ondertekende  prestatieafspraken met corporaties en huurdersverenigingen
 3. er wordt ingezet op flexwoningen voor spoedzoekers
 4. duurzame opzet van nieuwbouw
 5. bevorderen van doorstroming
 6. invoeren van een zelfwoonplicht voor nieuwbouw woningen
 7. appartementen voor senioren in- en rondom de centra
 8. betaalbare woningen voor starters/jongeren en behoud van startersleningen
 9. ruimte bieden aan speciale woonvormen zoals Tiny Houses 
 10. toestaan van tijdelijke bewoning van vakantiehuizen voor ‘spoedzoekers’
 11. behoud van de monumentale gemeentehuizen
 12. behoud van cultureel erfgoed zoals monumentale panden die karakteristiek zijn voor ons dorp
 13. bouwen voor de inwoners van Noordwijk met toepassing van lokaal maatwerk   
 14. uitplaatsen van hinderlijke bedrijven uit de woonkernen
 15. alleen huisvesten arbeidsmigranten, die werkzaam zijn in de Bollenstreek
 16. handhaving oneigenlijk gebruik woningen door verkamering
 17. concentratie van winkels en marktkramen in de centra
 18. aanpak leegstand met gebruik van leegstandsverordening
 19. tegengaan van verrommeling in buitengebied, maar ruimte voor alternatieve invulling
 20. verlaten winkels en bedrijfspanden ombouwen naar appartementen 
 21. alleen geclusterde Greenport-woningen kunnen nog worden toegestaan in het buitengebied