Home Bruisend Nieuws Bronsgeest Noordwijk, sociaal of niet-sociaal

Bronsgeest Noordwijk, sociaal of niet-sociaal

Door Cathérine Vergouw

Op de commissievergadering Ruimte van 1 april ’21 kwam de stedenbouwkundige visie van de nieuwe woonwijk Bronsgeest aan de orde. Een volgende stap en volgend op al heel veel vorige stappen, die hier zijn ondernomen.

Beleid van het vorige college rond Bronsgeest

Om te beginnen met het vorige college (tot 2019): toen er nog sprake was van een ambitie om er een woonwijk met 660 woningen van te maken: 240 in de sociale sector, 360 in de middelduur en duur en tenslotte 60 flexwoningen. Van de 600 reguliere woningen, zou dus 40% (= 240) sociaal gebouwd worden. Uiteindelijk werd er niet veel voortgang gemaakt in de voorbereidingen en kwam het niet tot realisering. Globaal maakten toen de huidige oppositiepartijen deel uit van de toenmalige coalitie.

Beleid van het huidige college rond Bronsgeest

De planvorming rond Bronsgeest lag nog volledig open, toen het huidige college aantrad in 2019. Er ontstond echter een nieuwe visie, de 1e klas Bollengrond moest gespaard blijven en dus moest Bronsgeest open worden gehouden. Er zou wel gezocht kunnen worden naar alternatieve locaties, waarvan (ten onrechte) verondersteld werd dat de provincie daar wel in mee zou kunnen gaan. Uiteindelijk ontstond in de  loop van het jaar 2019 ook toch weer aandrang om in ieder geval te komen tot een gedeeltelijke bebouwing van Bronsgeest. Globaal ongeveer tot de  helft. Maximaal 350 woningen, waarvan 30% sociaal. Een aderlating dus, zowel wat betreft het totaal aantal te realiseren woningen als het aandeel sociaal.

In de presentatie werd ook veel nadruk gelegd op een eerder gehouden participatiebijeenkomst in juli 2018, waarbij onder meer werden genoemd:

  • Uitbreiding pilot voor tijdelijke huisvesting
  • Ruimte bieden aan vernieuwende huisconcepten
  • Ruimte voor sociale huurwoningen en levensloopbestendige woningen
  • Maak een betaalbare diverse wijk

Bevorder de doorstroming op de woningmarkt

Vanuit de fractie van Bruisend Noordwijk werden een aantal kritische vragen gesteld, die helaas niet of niet volledig werden beantwoord. Zo werd er nog geen opening van zaken gegeven over de verdeling van de woningvoorraad over de huishoudens. Lijkt toch wel van belang, omdat er vooral behoeft is aan woningen voor kleine 1- of 2-persoonshuishouden, senioren en starters. Bouwen voor die groepen is namelijk erg belangrijk om de doorstroming te bevorderen. Veel nu kleinere huishoudens zitten nog in een te grote jas (een te groot huis) en zouden best willen verhuizen naar een kleinere woning of een appartement. Op die wijze komen grotere woningen weer beschikbaar voor gezinnen met opgroeiende kinderen.

Compenseer afspraken rond het project Losplaatsweg

Ook werd vanuit de fractie stil gestaan bij de toezegging van de ontwikkelaar om extra sociaal te bouwen op Bronsgeest om een opgelopen tekort bij de Losplaatsweg te compenseren. Dat hield verband met het niet nakomen van afspraken bij de ontwikkeling van het plan Losplaatsweg in 2017. Toentertijd werd alleen fase 1 (de duurdere woningen) gerealiseerd en niet fase 2 (de goedkopere en sociale woningen). De goedkopere fase betrof 13 woningen, waarvan 7 sociaal. Over dat niet nakomen van afspraken rond de Losplaatsweg zijn overigens door de fractie van Bruisend Noordwijk kritische vragen gesteld op 1 maart van dit jaar, die nu nog niet beantwoord zijn.

Al met al zijn dit moeizame processen, waarbij we zullen bewaken dat in ieder geval en de afspraken in de Woonvisie zullen worden nagekomen voor alle nieuw te ontwikkelen woonlocaties > 30% sociaal, 40% in de middelduur en 30% duur.

Maar ….door de enorme achterstand in het sociale segment, zou  het de gemeente sieren om tijdelijk, bijvoorbeeld voor een periode tot 2030 te komen tot een extra inspanning van bijvoorbeeld 40% sociaal. Het blijft een kwestie van prioriteiten! En een kwestie van politieke wil!

 

 

You may also like

Laat een reactie achter