Gedragscode voor politici van Bruisend Noordwijk

Artikel 1 Toepassing

 1. De gedragscode geldt voor alle politieke ambtsdragers die namens Bruisend Noordwijk actief zijn.
 1. Onder actieve politieke ambtsdragers worden in ieder geval begrepen bestuursleden, raadsleden, commissieleden, steunfractieleden en wethouders.

Artikel 2 Uitgangspunt en kernwaarden

 1. Niet alle situaties zijn in regels te vatten. Maar bij de beoordeling van gedragingen van politici van Bruisend Noordwijk geldt altijd het uitgangspunt, dat behartiging van het algemeen lokaal belang voorop staat.
 1. Vervolgens zijn de volgende kernwaarden richting gevend:
 1. Authentiek en politiek geloofwaardig

Dit betekent dat hun publieke gedrag niet strijdig is met de uitgangspunten van de Bruisend Noordwijk, zoals die zijn vastgelegd in de Speerpunten.

 

 1. Betrokken en dienstbaar

Politici van Bruisend Noordwijk zijn betrokken op en dienstbaar aan een integere samenleving.

 1. Eerlijk en betrouwbaar

Politici van Bruisend Noordwijk zijn eerlijk, integer en betrouwbaar. Dit betekent dat ze, ook tot eigen schade, fouten durven te erkennen. 

 1. Open en onafhankelijk

Politici van Bruisend Noordwijk zijn toegankelijk en ze staan open voor andere meningen. Ze zijn wat dat betreft onbevangen en ze laten zich niet leiden door persoonlijke belangen. Ook zijn ze transparant over het eigen handelen en kunnen ze dat verantwoorden. 

 1. Deskundig en verantwoordelijk

Politici van Bruisend Noordwijk zijn deskundig, gedegen en bestuurlijk capabel. Zij hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn vanuit hun functie alleen gericht op het maatschappelijk belang.

Artikel 3 Ambtsvervulling en nevenfuncties

 1. Politici van Bruisend Noordwijk dragen zorg voor een goede ambtsvervulling.
 1. Zij maken eventuele nevenfuncties openbaar, waarbij ze aangeven of het een bezoldigde of een onbezoldigde nevenfunctie betreft.
 1. Zij zullen geen nevenfunctie bekleden die:
  1. zodanig verstrengeld is met hun ambt dat er regelmatig raakvlakken tussen die nevenfunctie en hun ambt voorkomen, of
  2. zoveel tijd in beslag neemt dat een goede ambtsvervulling daardoor in gevaar komt.
 1. Zij onthouden zich van deelname aan besluitvorming over zaken waarbij de belangen van de betreffende nevenfunctie en die van het publieke lichaam elkaar raken.

 

Artikel 4 Voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling

 1. Politici van Bruisend Noordwijk voorkomen bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Zij zorgen ervoor dat zij ook de schijn van een dergelijke bevoordeling niet tegen krijgen.
 1. Zij bemoeien zich niet met de besluitvorming over de gunning van te leveren goederen of diensten, wanneer zij via een zakelijke of persoonlijke relatie betrekkingen hebben met de aanbieder daarvan.

Artikel 5 Zorgvuldig met informatie

 1. Politici van Bruisend Noordwijk gaan zorgvuldig om met informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken.
 1. Zij maken niet gebruik van deze informatie ten gunste van zichzelf of van hun zakelijke of persoonlijke betrekkingen.

Artikel 6 Communicatie

Politici van Bruisend Noordwijk informeren geregeld de burgers en in het bijzonder de leden van de Bruisend Noordwijk en het bestuur, over de politieke ontwikkelingen, het gevoerde beleid en de ingenomen standpunten.

Artikel 7 Aannemen geschenken

Politici van Bruisend Noordwijk zijn terughoudend met het aannemen van diensten en geschenken.

Artikel 8 Bestuurlijke uitgaven en voorzieningen

 1. Politici van Bruisend Noordwijk zijn terughoudend met het doen van bestuurlijke uitgaven ten laste van het openbare lichaam waar zij politicus zijn.
 1. Zij belasten het publieke lichaam waar zij politicus zijn alleen met hun bestuurlijke uitgaven als deze:
  1. uit de functie voortvloeien en
  2. het belang van dat lichaam dienen en
  3. in het maatschappelijk verkeer niet als onredelijk worden beschouwd.
 1. Politici van Bruisend Noordwijk gebruiken publieke eigendommen of voorzieningen niet voor priv├ędoeleinden.

Artikel 9 Onkostenvergoedingen en declaraties

 1. Politici van Bruisend Noordwijk houden zich aan de voor hen geldende regels voor onkostenvergoedingen.
 1. Zij zijn terughoudend met het indienen van declaraties. Ze declareren geen kosten die niet daadwerkelijk zijn gemaakt of die reeds op een andere manier worden vergoed.

Artikel 10 Verantwoording uitgaven en declaraties

Politici van Bruisend Noordwijk houden zich ten allen tijde aan de voor hen van toepassing zijnde regels betreffende verantwoording van uitgaven en declaraties. Zij dragen zorg voor een dusdanig deugdelijke en transparante administratieve afhandeling van uitgaven en declaraties, dat zij die te allen tijde kunnen verantwoorden tegenover het bestuur dat verantwoordelijk is voor het niveau waarop de betreffende politicus actief is of tegenover een door dat bestuur aangewezen expert.

Artikel 11 Schending gedragscode

 1. Wanneer er een vermoeden bestaat dat is gehandeld in strijd met de Gedragscode, spreekt het bestuur dat verantwoordelijk is voor het niveau waarop de betreffende politicus actief is, hem daarop aan en roept hem daarover ter verantwoording.
 1. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan wel tot problemen leidt, besluit het bestuur tot het nemen van maatregelen.