Home Bestuur en dienstverlening Gemeente Noordwijk verliest grip op Holland Rijnland

Gemeente Noordwijk verliest grip op Holland Rijnland

Door Jaap_M

Dinsdag 1 juni werd de begroting voor de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 2022 besproken in de commissie “bestuur, middelen en economie” van de gemeenteraad te Noordwijk.

Gemeente heeft nauwelijks invloed

Daarbij vroeg de fractie van Bruisend Noordwijk zich hardop af of en in hoeverre de afzonderlijke gemeenten invloed uit konden oefenen op deze begroting. Je zou dat wel mogen verwachten, omdat de gemeenschappelijk regeling in het leven is geroepen door en voor de gemeentes tezamen en ook door deze worden gefinancierd. In de praktijk lijkt deze invloed helaas minimaal te zijn. En dat is te betreuren, wanneer je ziet hoeveel geld en bevoegdheden van het lokale bestuur zijn overgeheveld naar Holland Rijnland.

Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en daarbij hebben de gemeenten geen recht van veto of iets, dat daarop lijkt. Om het plat te zeggen: het Algemeen Bestuur bepaalt en de gemeente betaalt.

Gemeente kan “zienswijzen” indienen

Voordat de begroting wordt vastgesteld, maakt deze een rondje langs de gemeenten. Daarbij kunnen de raden nog wel een zogenaamde zienswijze indienen en het verzoek doen aan het Algemeen Bestuur om daar rekening mee te houden. Het zijn dus eigenlijk opmerkingen “op hoop van zegen”, vaak erg globaal van opzet en weinig inhoudelijk. In dit geval is in de commissie op voorspraak van het college de volgende zienswijze vastgesteld:

“Wij hebben kennis genomen van uw standpunt of Holland Rijnland een bijdrage zou kunnen leveren aan de reductie van de ontstane tekorten bij gemeenten. Uw argumentatie spreekt voor zich maar neemt niet weg dat wij er met klem bij u op aandringen in financiële zin scherp aan de wind te varen en de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk aan te wenden met het oog op het te bereiken resultaat. Daarnaast is het van belang voortdurend alert te blijven op subsidiemogelijkheden van derden (rijk provincie ed.) en terughoudendheid te betrachten bij het inhuren van derden/externe deskundigheid.”

Mooie volzinnen, maar erg abstract en vrijblijvend geformuleerd.

Fractie Bruisend Noordwijk stelt het RIF ter discussie

De fractie heeft aandacht gevraagd voor het bestaansrecht van het RIF, dat staat voor “regionaal investeringsfonds”.

Het RIF is een fonds, dat gevoed wordt door verplichte bijdragen van de gezamenlijke gemeenten en heeft inmiddels een omvang bereikt van rond de 180 miljoen. Een enorm bedrag. Het bestaat sinds 2008 en heeft een looptijd tot en met 2024. Daarbij is de bijdrage van Noordwijk aanzienlijk. Jaarlijks moeten wij zo rond de 1 miljoen bijdragen, dus voor de totale termijn ongeveer 15 miljoen. Het zou naar de mening van Bruisend Noordwijk de moeite lonen om tijdig binnen Holland Rijnland aandacht te vragen voor de wijze, waarop dit fonds beheerd en verdeeld wordt. En in verband met het naderen van de einddatum ook het uitdrukkelijk verzoek om waar mogelijk nog te kunnen bijsturen.

Het RIF pakt onvoordelig uit voor de gemeente Noordwijk

Voor onze gemeente is vooral de voortgang van het projectprogramma “ontsluiting Greenport” van belang. Helaas zijn daar nog niet veel vorderingen in gemaakt. Het ontbreken van goede oostwest-verbindingen is al jaren een doorn in het oog van onze inwoners. Verkeer ondervindt dagelijks hinder van de stagnaties op de Delfweg, de ’s-Gravendamseweg en de Van Berckelweg. En wanneer het autoverkeer stil staat, dan staat ook de bus stil. Over de Noordelijke ontsluiting wordt al jaren gesteggeld en over de ’s-Gravendamse weg wordt door de projectgroep het volgende opgemerkt:

“Een verkenning naar de mogelijkheden van een structurele oplossing van het knelpunt ter hoogte van

de Piet Gijzenbrug, heeft laten zien dat een oplossing met ongelijkvloerse kruising van het spoor en de

trekvaart zeer ingrijpend en kostbaar is. Besloten is hier vooralsnog geen nadere uitwerking aan te

geven”

Kortom een complete patstelling, die voor Noordwijk slecht uitpakt.

You may also like

Laat een reactie achter