Home Bruisend Nieuws Handhaving paardenweiden en volkstuinen in de Bollenstreek moet stoppen!

Handhaving paardenweiden en volkstuinen in de Bollenstreek moet stoppen!

Door Jaap_M

Vanuit de fractie van Bruisend Noordwijk zal in de gemeenteraad van 18 mei ’21 een Motie Waarom Weg worden ingediend om het college aan te sporen na overleg met de stichting “Waarom Weg” te komen tot een alternatief handhavingsplan.

Tot op heden is er vanuit de samenleving en in het bijzonder onze “hobbyboeren” veel weerstand tegen de wijze, waarop door de ODWH (omgevingsdienst West-Holland) wordt opgetreden tegen vaak kleinschalig strijdig gebruik in de Bollenstreek. Het gaat dan om grond, die formeel is bestemd tot bollengrond, maar in de praktijk wordt gebruikt als Dierenweide, Volkstuin, Hakhoutbos, Privétuin of Boomgaard.

Waarom er wordt gehandhaafd

Dat is eigenlijk niet echt goed uit te leggen. De gezamenlijke colleges beroepen zich op afspraken, die zijn gemaakt in ISG-verband en gedogen slechts strijdig gebruik, dat ook al plaats vond vóór 1 januari 1996. De bewijslast rust dan op de “overtreder”. De eigenaar of pachter moet dat dus kunnen aantonen.

In andere gevallen wordt zogenaamd maatwerk toegepast > de overtreder krijgt dan mogelijk nog de keuze tussen ontruimen of betalen van een forse vergoeding aan de GOM (Greenport Ontwikkeling Maatschappij). Achtergrond van de handhavingsacties is, dat hierdoor een extra inkomstenbron ontstaat voor het kunnen financieren van de activiteiten van de GOM.

Bezwaren tegen de grootschalige handhaving

Pas in deze collegeperiode, dus vanaf 1 januari 2019 zijn de gemeentes gaan nadenken over handhaving in het bollengebied en gekomen tot concrete plannen. Er werd onderzocht om hoeveel stukjes grond het ging en er werden een aantal kenmerken aan gegeven. Het duurde vervolgens nog geruime tijd, voordat de ODWH echt in actie kwam. De overtreders werden bezocht, er werden gesprekken gevoerd en in het verlengde volgden er aanschrijvingen (bestuursdwang). En dat, terwijl er in de periode vanaf 1 januari 1996 tot 1 januari 2019 geen noemenswaardige handhavingsactiviteiten hadden plaatsgevonden. Een periode van 23 jaar, waarin de autoriteiten hebben stilgezeten. Kortom: er is sprake van rechtsverwerking en opgewekt vertrouwen tot gedogen en niet-handhaven.

Er moet anders gehandhaafd worden

Bruisend Noordwijk is niet tegen het optreden tegen forse overtredingen van de gebruiksbepalingen in bestemmingsplannen, zoals autokerkhoven of sloperijen, caravanstallingen, maneges, etc. Er is wel bezwaar tegen het zonder pardon optreden tegen kleine overtreders, die vanuit hun hobby juist bijdragen aan de (bio-)diversiteit en aantrekkelijkheid van het buitengebied. Daarover bestaan ook goede gedachten en ideeën bij de stichting “Waarom Weg”.

De colleges en de uitvoerders van de ODWH kunnen daar nog veel van opsteken. Door het toepassen van de integrale oplossing, die door de stichting “Waarom Weg” is bedacht, kan uiteindelijk gekomen worden tot een werkwijze, die voor alle partijen acceptabel is.

Het doel van de Motie Waarom Weg van Bruisend Noordwijk

Met de motie wil Bruisend Noordwijk bereiken, dat er wordt gekomen tot een goed en betekenisvol gesprek tussen partijen. Een goede communicatie over en weer. De insteek moet niet zijn: “wij zullen als college onder het genot van een kop koffie de paardenliefhebbers wel uitleggen hoe de wet in elkaar steekt”, maar een gesprek over en weer en luisteren naar elkaars argumenten. Kortom een dialoog. Een goede dialoog [1] is dus een eerste stap om te komen tot een aanvaardbare oplossing van het geschil en ook nog te blijven binnen de huidige ISG-afspraken. Een win-win-situatie, doordat het bevorderen van bio-diversiteit juist ook bijdraagt aan de doelstellingen van de ISG!

[1] Een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan.

You may also like

Laat een reactie achter