Home Bruisend Nieuws Jonge starters op de woningmarkt

Jonge starters op de woningmarkt

Column Mitchel Kortekaas (Lijst 9 # 8)

Door Jaap_M

Graag wil ik als jonge starter op de woningmarkt aandacht vragen de mogelijkheden, maar vooral de onmogelijkheden om aan een geschikte woning te komen. Daarbij is vooral het tekort aan sociale woningen en woningen in het middensegment voor jongeren een belemmering om toe te treden.

De huidige situatie

Met projectontwikkelaars worden bij het begin van een bouwproject steeds afspraken gemaakt over de zogenaamde segmentering. De regels, die dan worden afgesproken staan ook in de Woonvisie van de gemeente, die inmiddels ruim een jaar geleden werd vastgesteld door de raad. Daarbij geldt, dat minimaal 30% van de nieuwe woningen moet bestaan uit sociale huurwoningen en minimaal 40% uit middeldure woningen in de koop- of huursector.

De vraag of er voldoende woningen zijn

Het antwoord kan kort zijn: “neen”. De wachtlijsten bij de woningcorporaties zijn enorm lang en het duurt dus echt jaren voordat je misschien wordt ingeloot. En wanneer er bij de toetreder al voldoende reserve of inkomen zou zijn om een dubbeldure woningen te kunnen financieren, dan is ook in dat segment de kans dat je ingeloot wordt bijzonder klein. Kortom: als jonge starter op de woningmarkt zit je klem. De rente mag dan laag zijn, maar ook dat helpt niet. Door de lage rente is er alleen maar sprake geweest van prijsopdrijving en zit je dus op de lange termijn tegen een enorme hypotheekbult aan te kijken.

De vraag waarom er zo weinig sociale woningen zijn

Dat heeft te maken met te weinig gebouwde woningen in deze categorie in de oude kern Noordwijk. Bij de fusie was het gemiddelde percentage sociale woningen in de fusiegemeente rond de 22%. Veel te weinig dus. Met de Woonvisie zou een inhaalslag gemaakt moeten worden, maar is dat ook zo?

Het beleid achter de woonvisie

De woonvisie gaat ervan uit, dat het aantal sociale huurwoningen van de woningcorporaties de komende 10 jaar zou moeten groeien met minimaal 775 naar een totaal van 5000 sociale huurwoningen. Daarmee zou het gemiddelde aandeel sociale huurwoningen gegroeid zijn van een aandeel van 22% naar 23%. Dit is natuurlijk volstrekt onvoldoende en benadert in de verste verte nog niet een streefpercentage van 30. Je zou kunnen zeggen, dat met dit beleid de jonge starters nooit aan de bak komen.

Hoeveel moet dan extra gebouwd worden in de sociale sector?

Een aantal van 5000 woningen na een termijn van 10 jaar komt overeen met 23%. Daarbij kun je nog 2% optellen voor sociale woningen, die in particulier bezit zijn en kom je op een voorraad van ongeveer 5400 woningen. En wanneer we naar een saldo willen van 30% dan is de gewenste voorraad ongeveer 6500 woningen.

Het gewenste beleid in de visie van Bruisend Noordwijk

De ambities van de woonvisie zijn te mager. Er moet nog een sprong gemaakt worden van 5400 naar 6500 woningen in de sociale sector. Ofwel een extra woningbouwopgave van 1100 woningen, uitgesmeerd over 10 jaar. Dat zal dus via afspraken met projectontwikkelaars gerealiseerd moeten worden, te beginnen met het opschroeven van het segment sociaal.

Wat betekent dit concreet?

  • Gedurende de komende 10 jaar zal 40% sociaal gebouwd moeten worden om uiteindelijk terecht te komen op een saldo van 30%
  • Het segment middelduur blijft 40%
  • Het segment duur zal worden aangepast naar 20%
  • Vanuit het fonds Sociale Woningbouw kan een bijdrage worden gevraagd en verleend, indien er onvoldoende verdiencapaciteit op nieuwe projecten kan worden gerealiseerd

Naast deze woningbouwopgaven zet Bruisend Noordwijk zich ook in voor andere maatregelen als opkoopbescherming, het tegengaan van scheefgroei en het bevorderen van doorstroming.

Bij doorstroming kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van een contingent (duurzame) vakantiewoningen aan pensionado’s, waarbij deze op basis van een gedoogvergunning tijdelijk ontheffing krijgen het recreatieve gebruik. Dat was al gangbaar bij het vakantiepark Sollasi, waar binnen enkele jaren gedoogbeschikkingen aflopen. Ons voorsstel is om daar ruimharig mee om te gaan en nieuwe persoonlijke gedoogbeschikkingen af te geven. Het gevolg zal kunnen zijn, dat relatief grote ééngezinswoningen weer beschikbaar komen voor jongere gezinnen.

Bronsgeest

Het is onbegrijpelijk, dat de start van de woningbouw daar zo lang heeft moeten duren. Zowel de vorige colleges als het huidige college heeft geen haast gemaakt. Maar er is licht in de tunnel. Het bestemmingsplan voor de bouw van 350 woningen zal binnenkort worden vastgesteld. Vanuit het principe “een half ei is beter dan een lege dop” zal de fractie van Bruisend Noordwijk daar uiteraard mee gaan instemmen. Het is alleen volstrekt onvoldoende en nadert niet of nauwelijks het oorspronkelijke doel van 660 woningen. Onze doelstelling is hier “gas erop”. Mooie woordspeling ook, want alles gasloos bouwen is kansloos en maakt woningbouw onnodig duur.

You may also like

Laat een reactie achter