Home Bruisend Nieuws Nog veel onduidelijkheid over de voorrangsregels op rotondes in Noordwijk

Nog veel onduidelijkheid over de voorrangsregels op rotondes in Noordwijk

Onduidelijkheid leidt tot gevaarlijke situaties

Door Jaap_M

Op 19 november 2021 gingen de vlaggen uit voor de vernieuwde rotonde Lijnbaanweg/Weteringkade in Noordwijk. En dat was de tiende en ook voorlopig laatste rotonde, die werd vernieuwd en opnieuw ingericht. Aanleiding was het omdraaien van de voorrang voor fietser en snorfietsen. Zij krijgen voortaan voorrang op de auto’s.

Twijfel over nut en noodzaak van “voorrang in de rotonde”

De fractie van Bruisend Noordwijk twijfelt echter over het nut en de noodzaak daarvan, omdat we de laatste tijd nogal eens worden opgeschrikt door ongevallen, die nu plaats vinden en waarbij de fietsers/snorfietsers voorrang nemen en met onverminderde snelheid de rotonde naderen. Daarbij waant de fietser of snorfietser  zich veilig en neemt ook de voorrang, maar realiseert zich niet, dat hij of zij juist de meest kwetsbare verkeersdeelnemer is bij een aanrijding. Er is dus sprake van schijnveiligheid, die zich keert tegen de zwakste verkeersdeelnemer zelf. Dus ja, wie wordt hier nu wijzer van? De fietser of snorfietser in ieder geval niet, die is het meest kwetsbaar voor verwondingen. De automobilist wordt nog beschermd door airbag en autogordel.

Waarom “voorrang in de rotonde” niet veiliger is

Er is al eens een landelijke verkenning uitgevoerd naar 2448 rotondes in de periode 2015 – 2018. Daaruit bleek, dat voorrang voor de fietser in de rotonde ongeveer 4 keer zo onveilig was als geen voorrang voor de fietser in de rotonde. Dit sluit ook aan bij conclusies van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) uit 2005.

Als mogelijke redenen werden genoemd dat automobilisten op rotondes met fietsers in de voorrang soms, ten onrechte, denken voorrang te hebben op de fiets. En dat zou weer kunnen komen door een gebrek aan eenheid in verkeersregime tussen de verschillende rotondes. Maar ook, doordat automobilisten op een rotonde erg veel waarnemingen in korte tijd moeten uitvoeren en daardoor die ene fietser of snorfietser, die zich net in een dode hoek bevindt, te laat opmerken.

Dit college heeft gekozen voor “voorrang in de rotonde”

De keuze kan zijn gemaakt om politieke redenen vanuit de gedachte iets goed te doen voor onze fietsers en bromfietsers. Inderdaad, het is comfortabel, je bent sneller en je kunt vrijwel onbekommerd en ongeremd de bocht in de rotonde nemen. Dus op het oog een vriendelijke of zelfs duurzame maatregel voor de (snor-)fietser. Dus een keuze voor comfort en gemak boven verkeersveiligheid. Een merkwaardige keuze. Ook al zal het mogelijk niet om enorm grote aantallen, iedere onnodige verwoning door een verkeerde beleidskeuze is er één te veel.

De schriftelijke vragen aan het college

De fractie van Bruisend Noordwijk wil helder krijgen wat de overwegingen zijn geweest van het college en heeft daarom onderstaande schriftelijke vragen gesteld:

  1. Welke overwegingen hebben een rol gespeeld bij het ombouwen van de 10 rotondes in de gemeente Noordwijk?
  2. Heeft er een analyse plaats gevonden met betrekking tot de verkeersveiligheid?
  3. Zijn er verkeersongevallencijfers bekend met onderscheid naar de rotondes in en uit de voorrang en zijn daar conclusies uit te trekken?
  4. Welke kosten zijn gemaakt voor de ombouw?
  5. Is er nu een blijvend onderscheid in voorrang tussen rotondes binnen en buiten de bebouwde kom?

Beantwoording is voorzien binnen een termijn van 30 dagen

Nut en noodzaak van het stellen van schrifelijke vragen

Tenslotte wordt nog wel eens de vraag gesteld of dit onderwerp nu wel belangrijk genoeg is om daar schriftelijke vragen over te stellen. Schriftelijke vragen, die vragen om een correcte beantwoording en waaraan ambtelijke capaciteit moet worden besteed. De fractie van Bruisend Noordwijk vindt dit zeker de moeite waard. Zeker op dit vlak van verkeersveiligheid. Fietsverkeer, waarbij zowel kinderen in de schoolgaande leeftijd als ouderen zijn oververtegenwoordigd.  Het gaat ook om meer dan een puur technische of kleine kwestie, maar om een politiek bepaalde beleidskeuze met blijvende en verstrekkende gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Iedere gewonde is er één te veel!

 

You may also like

Laat een reactie achter