Speerpunten van Bruisend Noordwijk

Bruisend Noordwijk is een partij, die staat voor transparant en daadkrachtig bestuur!

Het fusieproces tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben we achter ons gelaten, zodat we ons nu vooral moeten richten op  toekomstige uitdagingen.

In verbinding met inwoners en ondernemers en met de “Blik op een Bruisend Noordwijk”!

Hoog tijd ook om zonder gekissebis beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld de nieuwe raadzaal, de herbouw van de Schelft, de huisvesting van scholen, flexwoningen voor onder andere spoedzoekers en de wijze, waarop handhaving in het buitengebied en oneigenlijke huisvesting van arbeidsmigranten plaats zou moeten vinden. Verstoringen op de woningmarkt dienen te worden opgelost.

En zo zijn er meer onderwerpen, die schreeuwen om aandacht en daadkracht.

 

Wil je meepraten over onze speerpunten?

Dat kan, want het is wat ons betreft een “levend document” en in opbouw. Wij staan open voor iedere zinvolle suggestie en willen uiteindelijk komen tot een breed gedragen verkiezingsprogramma. Dat is pas echt lokaal beleid! Geen benadering van bovenaf, maar van onderop! Voor inhoudelijke inbreng kun je gebruik maken van het Contactformulier.

Op 16 maart 2022 zal Bruisend Noordwijk deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Noordwijk. Daartoe is inmiddels een partijstructuur opgezet.

 1.  

De volgende speerpunten zijn leidend

Bestuur en dienstverlening

 1. inwoners worden actief betrokken bij de raad en kunnen inspreken
 2. er wordt een referendumverordening ingesteld voor echt belangrijke beslissingen
 3. zoveel mogelijk beslissingen worden afgedaan op lokaal niveau
 4. minder geld en bevoegdheden gaan naar bovenlokale gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden
 5. de gemeente blijft zowel digitaal als fysiek goed bereikbaar met lokale loketten
 6. de gemeente stimuleert burgerinitiatieven en de oprichting van wijkverenigingen
 7. de gemeenteraad zal strakker vergaderen met kortere spreektijden in raad en commissies
 8. de gemeente zal bij aankoop en het verlenen van opdrachten waar mogelijk voorrang geven aan lokale ondernemers

Veiligheid

 1. het huidige aantal wijkagenten en BOA’s wordt niet minder
 2. behoud van goed bereikbare brandweer
 3. camerabewaking en preventief fouilleren in uitgaansgebieden
 4. buurtpreventie wordt aangemoedigd
 5. overlast gevende jeugdgroepen worden in kaart gebracht
 6. straatdealen wordt actief aangepakt

Verkeer en parkeren

 1. geen uitbreiding van betaald parkeren naar de kernen van Noordwijkerhout en De Zilk
 2. betaald parkeren in de kern Noordwijk aan Zee moet betaalbaar zijn voor bewoners en inwoners
 3. geen nieuwe verkeerslichten en bestaande zo mogelijk vervangen door rotondes
 4. betere oost-west verbindingen in de Bollenstreek voor autoverkeer en openbaar vervoer
 5. een zo kort mogelijke verbindingsroute vanaf de N206 naar de N207
 6. ongelijkvloerse kruising Leidsevaart ter hoogte van ‘s-Gravendamseweg
 7. aanleg station Noordwijk
 8. R-Net verbindingen vanuit de Noordwijkse kernen naar Leiden, Amsterdam en Haarlem
 9. busverbindingen met meer capaciteit in de spitsuren en goede aansluitingen op de treinstations
 10. stimuleren van fietsgebruik en verbeteren van de veiligheid voor fietsers
 11. veilige en bredere wandelroutes

Economie

 1. geen lastenverzwaring voor burgers en ondernemers
 2. gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (startende) ondernemers
 3. werkgelegenheid stimuleren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 4. heroverweging nut en noodzaak Pact van Teylingen
 5. heroverweging dienstverleningsopdracht Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
 6. streven naar meer gevarieerde invulling duin- en bollenstreek

Onderwijs

 1. behoud van basisonderwijs in alle kernen
 2. behoud van de twee scholen voor voortgezet onderwijs Northgo en Leeuwenhorst
 3. ondersteunen van initiatieven tot vestiging van middelbaar beroepsonderwijs
 4. ondersteunen van taalonderwijs voor nieuwe dorpsgenoten vanaf 4 jaar
 5. goed vervoer naar- en van speciaal onderwijs
 6. stimuleren van cursus school- en mui zwemmen

Sport en cultuur

 1. de functie van de Schelft met evenementenhal en instructiebad moet blijven
 2. bibliotheekvoorzieningen in de kernen moeten blijven
 3. het Oosterduinse Meer verder ontwikkelen voor recreatie en bijpassende horeca op de west- en zuidoever met respect voor natuur en landschap
 4. behoud van het kleinschalige en stille karakter van de Duindamseslag
 5. de Bollenstreek aantrekkelijk houden voor dagtoerisme en verblijfsrecreatie
 6. instellen van een raad voor kunst en cultuur
 7. actieve ondersteuning van het verenigingsleven
 8. behoud van culturele activiteiten en evenementen (Carnaval, Corso & Kermis)

Sociaal domein en volksgezondheid

 1. het voeren van een actief ouderen- en jongerenbeleid
 2. waar mensen er op eigen kracht niet uitkomen biedt de gemeente noodzakelijke zorg en ondersteuning, inclusief jeugdzorg
 3. schuldhulpverlening blijft belangrijk als goed middel tot armoedebestrijding
 4. sociaal geld van het rijk moet gereserveerd blijven binnen het sociale domein
 5. een ieder is gelijkwaardig, waarbij discriminatie wordt afgekeurd

Duurzaamheid en leefomgeving

 1. het maken van duurzame keuzes
 2. goed toegankelijke milieu straten
 3. de hondenbelasting is niet meer van deze tijd en wordt afgeschaft
 4. de bollenteelt wordt 100% circulair, emissieloos, residuvrij en met duurzaam bodemgebruik

Wonen en ruimte

 1. 30% sociale woningen als eindresultaat
 2. 40%  woningen in het middensegment als eindresultaat
 3. voldoende flexwoningen voor doelgroepen, zoals spoedzoekers
 4. bevorderen van doorstroming
 5. invoeren van een zelfwoonplicht voor nieuwbouw woningen
 6. appartementen voor senioren in- en rondom de centra
 7. betaalbare woningen voor starters/jongeren en behoud van startersleningen
 8. ruimte bieden aan speciale woonvormen zoals Tiny Houses
 9. behoud van cultureel erfgoed, zoals monumentale panden
 10. bouwen voor de inwoners van Noordwijk met toepassing van lokaal maatwerk
 11. uitplaatsen van hinderlijke bedrijven uit de woonkernen
 12. alleen arbeidsmigranten huisvesten, die werkzaam zijn in de Bollenstreek
 13. geen oneigenlijk gebruik woningen door verkamering
 14. concentratie van winkels en marktkramen in de centra
 15. Opheffen Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
 16. de huidige afspraken in ISG-verband moeten herijkt worden
 17. generaal pardon voor kleinschalige  paardenweitjes en moestuinen
 18. nieuwe bouwinitiatieven zijn acceptabel naast de bollen, niet tussen de bollen, en met respect voor het huidige open bollenlandschap