Speerpunten van Bruisend Noordwijk

Bruisend Noordwijk is een partij, die staat voor transparant en daadkrachtig bestuur!

Het fusieproces tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben we achter ons gelaten, zodat we ons nu vooral moeten richten op  toekomstige uitdagingen.

In verbinding met inwoners en ondernemers en met de “Blik op een Bruisend Noordwijk”!

Hoog tijd ook om zonder gekissebis beslissingen te kunnen nemen over bijvoorbeeld de nieuwe raadzaal, de herbouw van de Schelft, de huisvesting van scholen, flexwoningen voor onder andere spoedzoekers en de wijze, waarop handhaving in het buitengebied en oneigenlijke huisvesting van arbeidsmigranten plaats zou moeten vinden. Verstoringen op de woningmarkt dienen te worden opgelost.

En zo zijn er meer onderwerpen, die schreeuwen om aandacht en daadkracht.

 

Wilt u meepraten over onze speerpunten?

Dat kan, want het is wat ons betreft een “levend document” en in opbouw. Wij staan open voor iedere zinvolle suggestie en willen uiteindelijk komen tot een gedragen en zinvol verkiezingsprogramma. Dat is pas echt lokaal beleid! Geen benadering van bovenaf, maar van onderop! Daarin onderscheiden we ons ook van de meeste andere partijen in de raad. Voor inhoudelijke inbreng kunt u gebruik maken van het Contactformulier.

 

Op 16 maart 2022 zal Bruisend Noordwijk deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad in Noordwijk. Daartoe is inmiddels een partijstructuur opgezet.

 

De volgende speerpunten zijn leidend

Bestuur en ondersteuning

 1. inwoners worden actief betrokken bij de raad en kunnen inspreken
 2. er wordt een referendumverordening ingesteld voor echt belangrijke beslissingen
 3. zoveel mogelijk beslissingen worden afgedaan op lokaal niveau
 4. minder geld en bevoegdheden gaan naar bovenlokale gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden
 5. de gemeente blijft zowel digitaal als fysiek goed bereikbaar met lokale loketten
 6. de gemeente stimuleert burgerinitiatieven en de oprichting van wijkverenigingen
 7. de gemeenteraad zal strakker vergaderen met kortere spreektijden in raad en commissies
 8. de gemeente zal bij aankoop en het verlenen van opdrachten waar mogelijk voorrang geven aan lokale ondernemers

Veiligheid

 1. het huidige aantal wijkagenten en BOA’s wordt niet minder
 2. behoud van goed bereikbare brandweer
 3. camerabewaking en preventief fouilleren in uitgaansgebieden
 4. buurtpreventie wordt aangemoedigd
 5. overlast gevende jeugdgroepen worden in kaart gebracht
 6. straatdealen wordt actief aangepakt

Verkeer en vervoer

 1. geen uitbreiding van betaald parkeren naar de kernen van Noordwijkerhout en De Zilk
 2. betaald parkeren in de kern Noordwijk aan Zee moet betaalbaar zijn voor bewoners en inwoners
 3. geen nieuwe verkeerslichten en bestaande zo mogelijk vervangen door rotondes
 4. betere oost-west verbindingen in de Bollenstreek voor autoverkeer en openbaar vervoer
 5. een zo mogelijk directe verbindingsroute vanaf de N206 naar de N207 bij de watertoren te Hillegom
 6. ongelijkvloerse kruising Leidsevaart ter hoogte van ‘s-Gravendamseweg
 7. aanleg station Noordwijk
 8. R-Net verbindingen vanuit de Noordwijkse kernen naar Leiden, Amsterdam en Haarlem
 9. busverbindingen met meer capaciteit in de spitsuren en goede aansluitingen op de treinstations
 10. stimuleren van fietsgebruik en verbeteren van de veiligheid voor fietsers
 11. veilige en bredere wandelroutes buiten de kernen

Economie

 1. geen lastenverzwaring voor burgers en ondernemers
 2. gezond en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (startende) ondernemers
 3. minder regelgeving die het ondernemerschap belemmert
 4. werkgelegenheid stimuleren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 5. waar mogelijk gunnen we overheidsopdrachten aan lokale ondernemers
 6. heroverweging nut en noodzaak Pact van Teylingen
 7. heroverweging dienstverleningsopdracht Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
 8. streven naar meer gevarieerde invulling duin- en bollenstreek

Onderwijs

 1. behoud van basisonderwijs in alle kernen
 2. behoud van de twee scholen voor voortgezet onderwijs Northgo en Leeuwenhorst
 3. ondersteunen van initiatieven tot vestiging van middelbaar beroepsonderwijs
 4. ondersteunen van taalonderwijs voor nieuwe dorpsgenoten vanaf 4 jaar
 5. goed vervoer naar- en van speciaal onderwijs
 6. stimuleren van cursus school- en muizwemmen

Sport, cultuur en recreatie

 1. de functie van de Schelft met evenementenhal en instructiebad moet blijven
 2. bibliotheekvoorzieningen in de kernen moeten blijven
 3. het Oosterduinse Meer verder ontwikkelen voor recreatie en bijpassende horeca op de west- en zuidoever met respect voor natuur en landschap
 4. behoud van het kleinschalige en stille karakter van de Duindamseslag
 5. de Bollenstreek aantrekkelijk houden voor dagtoerisme en verblijfsrecreatie
 6. instellen van een raad voor kunst en cultuur
 7. actieve ondersteuning van het verenigingsleven
 8. behoud van culturele activiteiten en evenementen (Carnaval, Corso & Kermis)

Sociaal domein

 1. het voeren van een actief ouderen- en jongerenbeleid
 2. waar mensen er op eigen kracht niet uitkomen biedt de gemeente noodzakelijke zorg en ondersteuning, inclusief jeugdzorg
 3. schuldhulpverlening blijft belangrijk als goed middel tot armoedebestrijding
 4. sociaal geld van het rijk moet gereserveerd blijven binnen het sociale domein
 5. een ieder is gelijkwaardig, waarbij discriminatie wordt afgekeurd

Volksgezondheid en milieu

 1. het maken van duurzame keuzes
 2. goed toegankelijke milieu straten
 3. de hondenbelasting is niet meer van deze tijd en wordt afgeschaft

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

 1. 30% sociale huurwoningen als eindresultaat
 2. voldoende extra woningen in het middensegment
 3. voldoende flexwoningen voor doelgroepen
 4. duurzame opzet van nieuwbouw
 5. bevorderen van doorstroming
 6. invoeren van een zelfwoonplicht voor nieuwbouw woningen
 7. appartementen voor senioren in- en rondom de centra
 8. betaalbare woningen voor starters/jongeren en behoud van startersleningen
 9. ruimte bieden aan speciale woonvormen zoals Tiny Houses
 10. behoud van cultureel erfgoed, zoals monumentale panden
 11. bouwen voor de inwoners van Noordwijk met toepassing van lokaal maatwerk
 12. uitplaatsen van hinderlijke bedrijven uit de woonkernen
 13. alleen huisvesten arbeidsmigranten, die werkzaam zijn in de Bollenstreek
 14. handhaving oneigenlijk gebruik woningen door verkamering
 15. concentratie van winkels en marktkramen in de centra
 16. aanpak leegstand met gebruik van leegstandsverordening
 17. verstandige handhaving buitengebied op basis van maatwerk
 18. verlaten winkels en bedrijfspanden ombouwen naar appartementen
 19. alleen geclusterde Greenport-woningen kunnen nog worden toegestaan in het buitengebied
 20. de huidige afspraken in ISG-verband moeten opnieuw geijkt worden
 21. generaal pardon voor de zogenaamde paardenweitjes en moestuinen per 01-01-19