Home Bruisend Nieuws Verbeteringen bij de Integrale Toegang tot zorgverlening

Verbeteringen bij de Integrale Toegang tot zorgverlening

Column Erna Kagenaar (Lijst 9 # 6)

Door Jaap_M

Naar aanleiding van mijn column van 24 februari over “ Bureaucratie in de zorg” [1], heb ik een verdiepend gesprek gehad met Mark Russchenberg, consultant sociaal domein bij Quarant [2].

Beiden hebben we een brede achtergrond in de zorgverlening en vandaar uit zijn we gericht op de problematiek van de om hulp vragende inwoner.

In mijn vorige column benoemde ik al kort de informatievoorziening als opstap naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en verwees ik naar mogelijke verbeteringen voor de website van de gemeente Noordwijk.

 

Verbeteringen in de communicatie

Erkennen en herkennen van hulpvragen vraagt van zowel inwoner als gemeente openheid. Hoe bereik je dat? Simpel, door duidelijkheid en vertrouwen. Hiervoor zijn kernkwaliteiten nodig, omdat de problematiek vaak complex is. Wanneer deze tijdig en preventief in kaart kan worden gebracht, dan kan dat de sleutel zijn die nodig is voor snelle hulpverlening en het voorkomen van duurdere zorg.

Een voorbeeld: financiële problemen leiden tot stress en spanningen, die hun weerslag kunnen hebben op het hele gezin. Een maatschappelijk probleem dus, dat verschillende hulpvragen met zich mee brengt.

Informatie-uitwisseling en de privacywetgeving

Vanuit de gemeente heeft Voorieder1 als eerste de taak een analyse te maken.

Gerichte hulp wordt vervolgens in overleg en met toestemming van betrokkene ingezet. In geval van meervoudige problematiek is er een divers aanbod van zorgaanbieders. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat deze sneller kunnen schakelen met elkaar? Ieder vanuit de eigen expertise met waarborging van de privacywetgeving? Het wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek (WAMS) biedt daarvoor een handvat met als doel sneller en meer gecoördineerde integrale hulp. Deze wet zal mogelijk eind 2022 in werking treden en zal ruimte bieden om in specifieke situaties en meervoudige problematiek gegevens uit te kunnen wisselen tussen hulpverleners met eigen expertise. Allemaal in het belang van de hulpvrager. Let wel, de betreffende inwoner blijft altijd de regie houden en daarbij aangeven welke zorg voorop komt. Tenzij de veiligheid in het geding is of er sprake is van een spoedeisend belang, zoals bij huiselijk geweld en dergelijke.

 

De website van de gemeente Noordwijk

Op de website van de gemeente Noordwijk met betrekking tot de WMO mis ik een aantal noodzakelijke punten, die de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van het hulpaanbod zouden kunnen verbeteren.

Er wordt gesproken over een aanbod van zorg. In de besluitvorming wordt vervolgens gemeld, dat huishoudelijke hulp binnen een termijn van 8 weken kan worden geregeld. Maar bij specifieke zorg zal deze termijn langer kunnen worden.

Dit roept vraagtekens op: “ hebben we het nu over zorg in de breedste zin van het woord of alleen over huishoudelijke hulp?”

Toegankelijkheid creëren is laten zien en horen waarin mogelijkheden liggen. Denk bijvoorbeeld aan een video, waarin uitleg wordt gegeven over het traject. Een mens heeft soms een gezicht en een stem nodig om een drempel over te gaan. Basisveiligheid en het aanbieden van een zekere mate van geborgenheid is daarbij een voorwaarde.

Naast aandacht voor een laagdrempelige en eenvoudige manier van hulp vragen is preventie van belang.

Preventie of het voorkomen van complexe hulpverlening

Door tijdig in contact te treden met de betreffende inwoner en gezinsleden kan een dreigende problematiek tijdig worden aangepakt. Immers, als je weet dat je hulp krijgt bijvoorbeeld bij financiële problemen, dan vermindert dat de stress en gezondheid-gerelateerde klachten.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft hierin een prachtig beleid op het gebied van financiële hulpverlening. Gemeenten kunnen daarin een voorbeeld vinden voor de eigen gemeente. Waarom het wiel uitvinden als dat er al is?

 

Wijkgerichte aanpak

In iedere wijk kan door omstandigheden ook problematiek ontstaan, waarop gericht kan worden geacteerd. Beleidsmedewerkers van de gemeente en hulpverleners kunnen daar vanuit de eigen expertise gegevens uitwisselen en komen tot een waardevolle inventarisatie. Eigen eilanden in uitvoerende taken dienen samen te smelten.

Gaandeweg het gesprek werd het beeld steeds duidelijker dat er dus schakels missen in het geheel:

  • Wat zou er kunnen verbeteren, wanneer hulpvragers in het beginstadium gezien en gehoord zouden worden?
  • Wat zou er kunnen verbeteren, wanneer wijkbewoners of wijkverenigingen in het beginstadium gezien en gehoord zouden worden?

Wat zou de (positieve) invloed daarvan kunnen zijn op het aantal aanmeldingen voor professionele hulp?

Alles in het teken van het voorkomen van dure complexe hulpverlening door directe en snelle interventie. In het belang van de hulpvrager, maar ook ter vermindering van de zorgkosten.

 

[1] https://bruisendnoordwijk.nl/bureaucratie-in-de-zorg/

[2] Quarant helpt lokale overheden bij klantgerichte, rechtmatige en doelmatige dienstverlening om burgers en overheden dichter bij elkaar te brengen en is als partner betrokken bij de zogenaamde integrale toegang

You may also like

Laat een reactie achter